onsdag 7. mai 2014

Lov og rett i følge fagplanen

Har kalt denne artikkelen for lov og rett i følge fagplanen, for å gi en kort oversikt over noen regler som er valgt ut i fagplanen for markedsføring og ledelse 1. Det er fordi noen regler av flere er valgt ut for faget. Det finnes flere lover som berører markedsføringen. I denne artikkelen er det også tatt med litt generelt om hva regler er i et samfunn, som også kan være greit å vite. Dette er en oversiktsartikkel med mange lenker. Du lærer noe først når du bruker litt tid på disse, og det er vel poenget - eller?

Som innledningen antyder er det først og fremst fagplanens utvalg av regler vi skal se litt på her, slik at du får en rask oversikt. I tillegg vil jeg nevne noen andre lover som også er av avgjørende betydning i forhold til markedsføring, og hvordan man planlegger den, men som ikke er nevnt i fagplanen. Dette er nødvendig å vite om du skal jobbe med markedsføring.

Læreplanens regler
Læreplanen har utgangspunkt i at man som markedsfører skal kunne vurdere lovlighet knyttet til kommunikasjon. Kommunikasjon er et sentralt konkurransemiddel, en av P'ene - Påvirkning (av noen). Hvis man skal drive påvirkning av noen finnes det noen rammer å jobbe innenfor.

Hva er det egentlig som bestemmer reglene for noe? I et demokrati så er det at man har lover det som danner de formelle bestemmelsene om ting. Politikerene bestemmer lovene, nærmere bestemt i Stortinget. Lovprosessen kan du lese om her. Det sier seg selv at det er grenser for hvor detaljerte bestemmelser Stortinget kan bestemme. Derfor inneholder lovene ofte tillatelser (fullmakter) til å gi nærmere bestemmelser. Slike bestemmelser kaller vi forskrifter. For et vanlig menneske er det ingen forskjell på om en regel er bestemt i en lov eller i en forskrift, som detaljerer loven. Av og til vil det være spørsmål om rettsregler i helt spesielle tilfeller hvis loven og forskriften ikke er helt klare i samme retning. Da er det av betydning om bestemmelsen er gitt i lov eller forskrift, fordi lov har høyere rettslig status. Likeledes har nyere lover høyere rang enn gamle, og lover som er mer spesifikke høyere rang enn mer generelle lover.

Du finner alle lover og forskrifter i Norge på nettstedet Lovdata.no.

Markedsføringsloven
Det er en egen lov om markedsføring. Denne loven forteller hvordan markedsføring skal drives, og har mange bestemmelser om dette. I 2009 kom den loven vi har nå. Denne loven ga noe romsligere bestemmelser om hva som er lov enn hva som tidligere hadde vært tilfelle, og avviklet noen av forbudene som gjaldt i markedsføringen før. I tillegg var den en oppdatering, siden mye har skjedd siden forrige lov, særlig i forhold til teknologi - internett og teleteknologi.

Grunnen til lovoppdateringen var ikke at Norge ønsket å tillate mer innenfor markedføring. Derimot ønsker Norge å tilpasse seg EU og EØS-avtalen. Hovedprinsippet i de fleste økonomiske samarbeid (innenfor markedsøkonomi) er å legge til rette for fri handel. En betingelse for fri handel er at alle kan handle innenfor likest mulig regler. Derfor var det man kan kalle harmonisering av regelverk - det å gjøre lovene så like som mulig et poeng.

Når du leser en lov må du alltid ta deg tid til å sjekke lovens definisjoner og virkeområde tidlig i loven, før du går videre og leser spesielle bestemmelser i loven. Virkeområdet for loven står tidlig i loven (i alle lover, også den om markedføring). En lov gjelder for noen tilfeller og situasjoner som er beskrevet. Vær sikker på at det er en slik situasjon det handler om, så kan du sjekke om hvilke regler som gjelder. Litt spøkefullt kan vi si at det altså ikke er slik at markedsføringsloven regulerer det du gjør når du skal på fisketur - fordi det er ikke innenfor lovens område. Dermed er ikke bestemmelsene gjeldende heller - for det, men de gjelder når du er tilbake på jobb og driver markedføring. Andre lover derimot kan gjelde for fisketuren.

Markedsføringsloven og forskriftene som utfyller ulike bestemmelser i loven, sier noe om reglene for markedsføring. Kort fortalt sier loven at markedsføringen skal skje i samsvar med god handels- og markedsføringspraksis. Hva dette er bestemmes dels i loven, og dels av praksis. Man kan også anta at dette endrer seg noe med tiden. Det som er rett tone og skikk i dag ville man blitt forferdet over for noen tiår siden. Slik vil det sikkert også bli framover. Loven må derfor tilpasse seg samfunnsutviklingen og gjeldende norm- og moraloppfatninger.

Markedsføringsloven har et fokus på forholdet mellom markedfører og forbruker (enkeltmennesket) og på forholdet mellom ulike konkurrerende markedsførere (firmaer). Begge deler er nevnt i loven. Man skal være åpen om markedsføring (slik at folk kan vite at de blir forsøkt påvirket) og man skal være redelig. Derfor har loven og forskrifter bestemmelser om hva som er å se på som villedende - uredelig markedsføring - forsøk på å lure noen. Særlig beskyttelse har man også i forhold til at man kan reservere seg for noen former for markedsføring ved å registrere seg i Brønnøysundsregisterne om dette. I tillegg er barn særlig beskyttet gjennom markedsføringsloven, fordi de i lavere grad er i stand til å vurdere om de blir påvirket.

Bruk litt tid på å lete litt i loven (lenke rett under overskriften), så du skaffer deg en oversikt over hva som ikke er tillatt. Den såkalte svartelista - en utdypende forskrift til markedsføringslovens § 6 om hva som er urimelig handelspraksis er også grei å kjenne til.

Varemerkeloven
Varemerkeloven er den andre loven som har betydning for den som skal lage reklame eller kommunikasjonsmateriell. Du må nemlig respektere andres rett til  bruk av varemerker. Videre kan du selv også skaffe deg en slik enerett. Dette handler om at man kan beskytte innsatsen man gjør mot andre. Markedsføring er langsiktig, og koster mye penger. Derfor har man gjennom denne loven en viss beskyttelse mot at andre "stjeler" merket du har innarbeidet over lang tid. Du kan lese mer om varemerker og beskyttelse på Patentstyrets nettsider. Bruk litt tid på å sette deg inn i begrepene, veiledningene og framgangsmåtene som beskrives der. Mange markedsførere bruker reklamebyråene sine til denne jobben, men det er allikevel viktig stoff å kjenne til.

Åndsverkloven
Den siste loven læreplanen i faget nevner er åndsverkloven. Alle som lager et åndsverk har retten til det. Du kan ikke bruke andres verk, med mindre du har avtale om det. Slik avtale kalles gjerne klarering. Foreningen Clara har god informasjon om opphavsrett og klarering i forhold til denne loven, så bruk litt tid på å sjekke nettstedet deres. Som for varemerkeregisterering bruker mange markedsførere reklamebyråene sine også til denne jobben, men det er allikevel viktig stoff å kjenne til for den som skal gjøre det. Ansvaret etterpå får nemlig du, om du bryter regler og rettigheter.

Hvem kontrollerer markedsføringen?
Markedsføringen kontrolleres av flere - litt avhengig av hvilke bestemmelser som eventuelt overskrides. Hver lov sier noe om ansvar for å håndheve bestemmelsene. Det er allikevel verdt å nevne noen.

Forbrukerombudet har hovedtilsynet med markedsføring i Norge. De følger med på utviklingen og hva som skjer på området. Deres fokus er markedsføringen som skjer - fra markedfører rettet mot forbrukere og mellom konkurrerende markedførere. Selv om de heter Forbrukerombudet har de lite med den enkelte forbruker å gjøre. De arbeider med markedføringen, for å beskytte forbrukere blant annet. Ser du markedsføring du ser på som ulovlig kan du tipse dem, så vil de vurdere å gjøre noe med det. Men de er ikke opptatt av enkeltforbrukerens sak. De har et mer overordnet perspektiv.

I spesielle saker bruker Forbrukerrådet Markedsrådet som er et domstolsliknende organ for å avgjøre saker.

Hvis du som forbruker har saker du ikke er fornøyd med - som følge av markedsføring så er det et helt annet offentlig organ du kan ta kontakt med, nemlig Forbrukerrådet. De har den enkelte forbrukers forhold til markedførere og handlende som fokus. Men dette er ikke valgt ut som noe du trenger å ha detaljert kunnskap om i markedsføring og ledelse 1. Det er dermed ikke sagt at du ikke bør lese det. Skal du drive markedsføring kan du bli kontaktet nettopp av disse. De fører tilsyn med litt andre lover, nemlig kjøpslovene og avtaleloven. Det finnes en generell forbrukerkjøpslov som regulerer forbrukerkjøpslov og mer spesialiserte lover for spesielle typer kjøp. Eksempler på en slik type kjøp er håndverktjenester, det finnes flere. Du finner god oversikt over dette på Forbrukerrådets nettsider.

Angrerettsloven
I tillegg er det en lov det er spesielt verdt å nevne, nemlig angrerettloven. Denne loven har svært stor betydning for de som driver salg utenfor butikk, enten det er dørsalg, gatesalg, telefonsalg, pr internett eller postordre, på messer og alle andre steder enn i butikk. For denne typen salg gjelder normalt en helt annen logikk for å kunne angre på et kjøp enn om salget foretas i butikk. Kjøper du noe i en butikk, så har du ingen rett til å kunne angre. Noen butikker godtar at kunder bytter varer de ikke ønsker å ha, men det trenger de strengt tatt ikke gjøre. Imidlertid har man mye å tjene på fornøyde kunder som kommer igjen, så det finnes gode grunner til å ha en slik praksis. Men lovverket påbyr det ikke.

Ved salg utenfor fast butikk har man derimot en lovfestet rett til å gå fra kjøp. Tanken da er nemlig at forbrukeren beskyttes med en særskilt rett til å angre sine kjøp - uten å måtte begrunne hvorfor, fordi man 1) ikke er forberedt på at "nå handler jeg", slik man gjerne er om man oppsøker en butikk, og 2) man har ikke samme sammenligningsmuligheten som om man gikk i butikker og så. For den som planlegger markedsføring under slike vilkår må planlegge hvordan man får kunden til å ville stå ved sitt valg isteden for å angre, som man også har rett til. Dessuten er det meget vesentlig for den som driver markedsføring på denne måten at man korter ned tiden mellom bestilling og levering. For når man bestiller, så husker man at man ønsker seg noe. Denne følelsen avtar raskt, og konkurrerer med andre ønsker man har, og behovet kan kanskje dekkes på flere måter. Rask levering er dermed meget vesentlig når man planlegger denne typen markedsføring.

Som sagt - Bruk litt tid på lenkene i denne saken!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar