tirsdag 22. januar 2013

Ikke lov å forskjellsbehandle

Faksimile fra H2s nettside 22.1.2013
Det er ikke lov å diskriminere det ene kjønn. Dette også om man driver handel.

I adressa.no kunne vi lese om "dameklipp", et ulovlig begrep i følge likestillingsombudet.

Også i markedsføringsloven er det en bestemmelse om likeverd mellom kjønnene, nemlig §2, den såkalte generalklausulen:

" Annonsør og den som utformer reklame, skal sørge for at reklamen ikke er i strid med likeverdet mellom kjønnene, og at den ikke utnytter det ene kjønns kropp eller gir inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann."

Dette er allikevel ikke grunnlaget for denne saken. Likestillingsombudet håndhever i utgangspunkt i en annen lov, nemlig likestillingsloven, hvor det blant annet heter:
"Denne lov skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling."

Videre heter det i denne lovens generalklausul:
"Direkte eller indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn er ikke tillatt.
Med direkte forskjellsbehandling menes handlinger som
1.stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig kjønn,
2.setter en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet eller fødsel, eller setter en kvinne eller en mann i en dårligere stilling enn vedkommende ellers ville ha vært på grunn av utnyttelse av permisjonsrettigheter som er forbeholdt mor eller far. Tilsvarende skal spørsmål om graviditet, adopsjon eller familieplanlegging i ansettelsesprosessen, uavhengig av søkerens kjønn, regnes som direkte forskjellsbehandling.
Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende kjønnsnøytral handling som faktisk virker slik at det ene kjønn stilles dårligere enn det annet.
I særlige tilfeller er indirekte forskjellsbehandling likevel tillatt dersom handlingen har et saklig formål uavhengig av kjønn, og det middel som er valgt er egnet, nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende i forhold til formålet."


Det er liten tvil om at H2 her (men de er ikke alene om dette) bryter likestillingsloven. I utgangspunktet kan man godt tenke seg at mange kvinner har langt hår, i større grad enn menn. Da er det sannsynligvis mer arbeid med en klipp. Det er greit. Det er ikke greit at damer generelt skal koste mer å klippe enn menn. For det finnes også langhårede menn, og korthårede damer. Det må være et saklig grunnlag for forskjellen. Kjønn er ikke et saklig grunnlag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar